Polecamy
Góry sowie
Kompleks Osówka
Walim
Zagórze Śląskie
Zamek Książ
Arboretum w Wojsławicach
Palmiarnia Wałbrzych
Szczawno Zdrój
Bagieniec
Skansen w Jaworzynie
Kościół Pokoju
Pałac w Kraskowie
Muzeum Przemysłu
Czerwony Baron
Inne ciekawe miejsca

Szczawno Zdrój Uzdrowisko

szczawnoPierwsza wzmianka o wsi książcej została zawarta w "Ksiżdze Henrykowskiej" (dokument Henryka I Brodatego) w 1221 r. Pod koniec XIII wieku włączono ją do dóbr zamku Ksią. Losy wsi zmieniały siż wraz z dziejami zamku. Początkowo wieś naleała do ksiżstwa wrocławskiego.
W 1392 roku, po śmierci ks. Agnieszki, ony Bolka II, "Szczawno" przeszło w rżce króla czeskiego Wacława. W 1410 roku wykupił je Janko z Chociemic z rąk braci Conrada i Albrechta Salzbornów. Od roku 1464 "Szczawno" wraz z Ksiąem ponownie przechodzi w rżce króla czeskiego. W 1509 roku posiadłośæ nabył Conrad von Hochberg, którego potomkowie dziedziczyli Szczawno do 1931 roku. Prawa miejskie Szczawno Zdrój uzyskało w 1945 roku - nazywało siż wówczas Solice Zdrój. Taką nazwż nosiło od 1945 do 1946 r.
Uzdrowisko jest jednym z najstarszych na Dolnym Śląsku. Właściwości lecznicze wystżpujących wód mineralnych znane były i wykorzystywane od kilku stuleci, ale po raz pierwszy zbadał je i potwierdził ich właściwości nadworny lekarz Hochbergów - Caspar Schwenckfeldt w 1598 roku.

Od roku 1816, z inicjatywy dr. Augusta Zemplina, nastąpił intensywny rozwój uzdrowiska. Wybudowano pijalniż wód mineralnych, teatr, pawilon dla orkiestry, hotele i zajazdy. Kolejne lata związane są z rozwojem lecznictwa uzdrowiskowego.
Europejska sława uzdrowiska ściągała na leczenie wodami mineralnymi wielu monych i sławnych ludzi. Przebywali tu tacy znani ludzie jak choæby: Z. Krasiñski i H. Wieniawski, który tu take koncertował (stąd od 1966 roku doroczne festiwale jego imienia), Winston Churchill czy te I. Turgieniew. Warto przypomnieæ, e urodził siż tu Gerhart Hauptmann, laureat nagrody Nobla w 1912 r.
Uzdrowisko funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a dziżki wspólnym staraniom mieszkañców i władz miasta stale poprawia siż jego wizerunek i zwiżksza atrakcyjnośæ.
szczawnoUzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój połoona jest w południowo-zachodniej Polsce na Dolnym śląsku w Sudetach środkowych. Ley na wysokości ok. 410 n.p.m. u podnóa góry Chełmiec (869 m n.p.m.) najwyszego szczytu Gór Wałbrzyskich, w dolinie potoku Szczawnik. Od północnego-zachodu graniczy z gminą Stare Bogaczowice, od północy, wschodu i południowego-wschodu z Wałbrzychem, a od południowego-zachodu z Boguszowem-Gorce. Klimat Szczawna podgórski, lekko bodźcowy, łagodny i orzeźwiający jest określany jako klimat dolin i kotlin śródgórskich, wynika to z połoenia, od południowego-wschodu Szczawno osłoniżte jest Górą Parkową a wzniesienia Białego Kamienia i due obszary leśne chronią uzdrowisko przed wiatrami wiejącymi od Wałbrzycha.
Szczawno Zdrój jest atrakcyjnie połoonym miastem z bogatą szatą roślinną. Zalesione zbocza otaczających wzniesieñ i dośæ głżboko wciżte dolinki stanowią o atrakcyjności terenów widokowych i wypoczynkowych. Około 60% powierzchni zajmują tereny zielone: lasy, pastwiska i łąki oraz sady. W uzdrowisku znajdują siż dwa parki utrzymane w stylu angielskim (Zdrojowy i Szwedzki - 26,5 ha) z bogatą roślinnością rodzimą i aklimatyzowaną (ok. 180 gatunków) wśród której wiele drzew i krzewów to pomniki przyrody (130). Na szczególną uwagż zasługują róaneczniki i azalie - z przepiżknymi kwiatami w okresie wiosennym. Parki powstały na przełomie wieku XVIII i XIX. Od 1996 roku prowadzona jest rewaloryzacja parku Zdrojowego. Celem rewaloryzacji jest odtworzenie charakteru parku z koñca XIX wieku, kiedy to cieszył siż najwiżkszą popularnością.

szczawnoTak dua ilośæ bogatej i rónorodnej roślinności oraz ciekawa konfiguracja terenu zachżca do odwiedzania i przebywania w Szczawnie.

Do najwiżkszych walorów miasta naleą wody lecznicze, szczawy wodorowżglanowo-sodowo-wapniowo-magnezowe: "Mieszko", "Dąbrówka", "Młynarz" i " Marta". Pozostałe elementy jak: połoenie, krajobraz, czyste powietrze czy zabytki architektury są dopełnieniem usług uzdrowiskowych i turystycznych bardzo wanym i mającym istotny wpływ na atrakcyjnośæ miejsca.

W szczawieñskim uzdrowisku leczy siż schorzenia narządu ruchu, górnych i dolnych dróg oddechowych, schorzenia układu pokarmowego, moczowego, laryngologiczne i lekkie postaci cukrzycy (typ I i II).

tekst oraz zdjżcia pochodzą z serwisu urzżdu miasta Szczawna Zdrój